Nowa strategia Energi za kilka tygodni

Akwizycje mogą być jedną z dróg zwiększania potencjału segmentu wytwórczego. Ale dystrybucja energii pozostanie najważniejszym obszarem naszej działalności – mówi Anecie Wieczerzak–Krusińskiej prezes gdańskiej Energi Dariusz Kaśków.

Publikacja: 21.02.2016 20:03

Nowa strategia Energi za kilka tygodni

Foto: materiały prasowe

Od połowy ubiegłego roku Energa zapowiada modyfikacje strategii. W tym czasie zmienił się zarząd grupy. Kiedy zobaczymy rezultaty tych prac?

Dążymy do tego, by nowa strategia została przyjęta przez radę nadzorczą spółki na przełomie marca i kwietnia. To nie będzie rewolucja w stosunku do obecnego planu rozwoju. Chcemy, aby dominującym obszarem działalności grupy pozostała dystrybucja energii elektrycznej. Segment ten generuje zdecydowaną większość zysków grupy i jego prymat zostanie zachowany. Przewidujemy również utrzymanie drugiego elementu, który wyróżnia Energę na tle pozostałych grup energetycznych, czyli wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie wytwórczym spółki. Można spodziewać się stopniowej ewolucji w kierunku zwiększania potencjału wytwarzania w grupie, zdynamizowania inwestycji w tym obszarze, głównie poprzez zwiększenie naszego udziału w wysokosprawnej kogeneracji. Liczymy, że będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na konkurencyjność oferty grupy Energa, jak również na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Oczywiście plany spółki w tym zakresie muszą być spójne z rekomendacjami PSE, które - jako operator krajowego systemu elektroenergetycznego - są odpowiedzialne za bilans mocy w systemie. W naszej polityce inwestycyjnej musimy też uwzględnić zakładany rozwój generacji rozproszonej oraz instalacji prosumenckich, które będziemy przyłączać do naszej sieci. Kluczowe znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy ma podnoszenie jakości obsługi oraz pozyskiwanie nowych klientów, jak również poszerzanie oferty o nowe produkty i usługi. Kładziemy także duży nacisk na poprawę efektywności w ramach spółki – uruchomiony w ubiegłym roku program poprawy efektywności jest dobrym punktem wyjścia. Jeśli chodzi o postęp prac nad aktualizacją strategii, to dokonujemy jeszcze poprawek wynikających ze zmian w otoczeniu regulacyjnym. Ostateczny kształt strategii musi uwzględniać politykę gospodarczą i energetyczną kraju.

Na przykład w zakresie rozbudowy Ostrołęki?

Codziennie spotykamy się z pytaniami o plany dotyczące tej inwestycji. Jednak na razie nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, co do realizacji tego projektu bądź pozostawienia go w obecnym stanie zamrożenia. W tej chwili prowadzimy ostatnie analizy dotyczące finansowania ewentualnej budowy. . Jeśli wykażą one wykonalność oraz opłacalność tej inwestycji, to nie ma przeszkód, by powrócić do tego projektu. Z uwagi na niskie bieżące i oczekiwane ceny energii elektrycznej do realizacji projektu mogą potrzebne być mechanizmy wspierające realizacje nowych inwestycji w energetyce konwencjonalnej, których wdrożenie przewiduje plan rozwoju wicepremiera Matusza Morawieckiego. Zgodnie z uzyskaną decyzją administracyjną sprzed kilku lat mamy pozwolenie na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy ok. 1000 MWe, opalanego węglem kamiennym. W przypadku podjęcia decyzji o jego wznowieniu, możliwe jest szybkie przejście do fazy wyboru wykonawcy inwestycji, a następnie rozpoczęcie budowy.

Jak przebiegają podjęte rozmowy z Eneą w zakresie ewentualnego współfinansowania projektu?

Takie rozmowy nie są dziś prowadzone. Choć nie wykluczamy powrotu do nich, jeśli będzie zainteresowanie po stronie partnera. Na pewno potrzebny nam będzie dodatkowy inwestor – branżowy lub finansowy. W tym projekcie problem polega na zorganizowaniu finansowania. Jeśli uda nam się je zamknąć, inwestycja ma szansę na realizację. Skala koniecznych nakładów finansowych w odniesieniu do EBIDTA generowanej przez grupę Energa sprawia, że przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu budowy, musimy mieć pewność, że inwestycja będzie rentowna dla spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa. Podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę wiele aspektów od efektywności, wzrostu rezerw mocy, wpływu na środowisko, aż po interes akcjonariuszy oraz strategię energetyczną kraju. Jedną z kluczowych kwestii jest ocena przez operatora sieci przesyłowej roli elektrowni Ostrołęka w systemie elektroenergetycznym oraz stworzenia przez ustawodawcę odpowiednich mechanizmów prawnych i systemowych, które zapewnią rentowność elektrowni konwencjonalnych. Plan wicepremiera Morawieckiego, w którym mowa jest o takiej polityce energetycznej, która umożliwi odblokowanie inwestycji dzięki różnym mechanizmom ich wsparcia, jak np. poprzez tzw. rynek mocy, może bardzo ułatwić podejmowanie decyzji o inwestycjach.

Czy w ramach aktualizacji zmianie ulegnie poziom wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach?

Szczegóły kierunków inwestycyjnych będą wynikać ze zmodyfikowanego planu rozwoju spółki. Zakładamy, że łączny zaplanowany poziom nakładów na inwestycje do 2022 roku w wysokości około 18 mld zł powinien zostać zachowany. Trzeba jednak pamiętać, że perłą w grupie jest nasza spółka dystrybucyjna Energa-Operator. generująca największe zyski, dlatego nadal chcemy najwięcej inwestować w dystrybucję energii i ten właśnie obszar intensywnie rozwijać. Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci nie są może tak spektakularne jak budowa czy zakup nowych mocy wytwórczych, ale przynoszą znaczne korzyści, choćby z tytułu ograniczenia strat energii na jej przesyle, poprawy niezawodności zasilania oraz rzadszych i krótszych awarii.

Do tej pory budżet inwestycyjny był podzielony na część obligatoryjną w kwocie ok. 12 mld zł i opcjonalne wydatki na poziomie 6 mld zł. Czy teraz to się zmieni? A jeśli tak, to na co przeznaczycie te pieniądze?

Niewykluczone są pewne przesunięcia. Środki traktowane dotąd jako wydatki opcjonalne możemy wykorzystać m.in. na akwizycje źródeł produkujących prąd i energię jednocześnie, tzw. kogeneracyjnych. W tym kontekście ciekawa wydaje się propozycja EDF, który w połowie roku powinien wyjść na rynek ze sprzedażą swoich elektrociepłowni w Polsce. Dziś interesują nas najbardziej te zlokalizowane w Trójmieście i Toruniu, czyli na naszym obszarze dystrybucyjnym. Nasze zainteresowanie zwiększaniem potencjału w obszarze wyskosprawnej kogeneracji nie ogranicza się jednak tylko do tej transakcji. Będziemy analizować możliwość zakupu wszystkich pojawiających się na rynku aktywów, włącznie z Elektrownią Rybnik. Akwizycje mogą być jedną z dróg prowadzących do zwiększania potencjału naszego segmentu wytwórczego. Kluczowe dla ostatecznych decyzji będą jednak szczegółowe wyniki analiz konkretnych propozycji.

Energa jest wymieniana w grupie spółek, które mogą objąć udziały w Polskiej Grupie Górniczej. Czy jesteście zainteresowani i ewentualnie jakie pieniądze moglibyście na to przeznaczyć?

Kwestie udziału w tym czy jakimkolwiek innych przedsięwzięciu musimy dokładnie przeanalizować. Na razie nie jest jednak znana ostateczna konstrukcja projektu. Jaką rolę w tych planach odegrają firmy energetyczne czy z innych branż, musimy czekać na jego skonkretyzowanie. Z drugiej strony nasze ewentualne zainteresowanie będzie wynikać z zapotrzebowania grupy na węgiel teraz i w przyszłości.

Jakie będą tegoroczne wydatki w poszczególnych segmentach?

Nakłady inwestycyjne w 2016 roku będę na nieznacznie wyższym poziomie od tych w latach 2014-2015. Podobnie też największy w nich udział będzie miał segment dystrybucji, który zrealizuje około 70 proc. wydatków.

Pozostałe będą skoncentrowane na segmencie wytwarzania. W przypadku gdyby w tym roku doszło do akwizycji aktywów kogeneracyjnych, np. od EDF, wydatki w segmencie wytwarzania mogą się istotnie zwiększyć.

Poprzedni zarząd deklarował zwiększanie udziału w OZE do 60 proc. w strukturze wytwarzania spółki do 2020 r. Czy to założenie znajdzie się w strategii?

Planowany udział OZE , jak i poziom nakładów inwestycyjnych w obszarze wytwarzania w perspektywie do 2020 roku będzie znany po ogłoszeniu naszej zaktualizowanej strategii Mogę jedynie powiedzieć, że w perspektywie kilku kolejnych lat chcemy osiągnąć pozycję lidera w segmencie odnawialnych źródeł. Wybór czy inwestycje własne czy akwizycje, będzie konsekwencją rachunku ekonomicznego poszczególnych projektów.

Na jakie technologie postawicie? Pojawiają się sygnały przedstawicieli rządu o możliwym ograniczeniu wsparcia dla wiatraków. Z drugiej strony mowa też o większej pomocy dla biogazu i spalaniu biomasy.

Chcemy nadal rozwijać projekty wiatrowe. Lada dzień ruszy farma Parsówek. Do pierwszej akcji przygotowujemy z kolei budowę elektrociepłowni na biomasę w Kaliszu. Nie możemy jednak realizować własnej strategii w oderwaniu polityki energetycznej rządu i wyznaczonych przez niego mechanizmów wsparcia dla poszczególnych technologii. Dlatego czekamy na ostateczny kształt nowelizacji ustawy o OZE. Zapowiadane większe wsparcie dla instalacji biogazowych może istotnie wpłynąć na poprawę ich ekonomiki, w związku z tym na nasze ewentualne zainteresowanie takimi inwestycjami.

Czy na tym etapie można powiedzieć już o planowanych ewentualnych dezinwestycjach?

W związku z niskimi cenami energii i ciągle wysokimi kosztami zakupu gazu wydaje się, że nasze projekty w Grudziądzu i Gdańsku ograniczyły swoją atrakcyjność. . W najbliższym czasie budowa tych źródeł nie będzie dla nas priorytetem.

Włocławek zostaje w planach skoro odwołujecie się od decyzji środowiskowej?

Jesteśmy zdeterminowani, aby bronić projektu i liczymy na to, że w wyniku odwołania otrzymamy pozytywną decyzję środowiskową. Mamy argumenty przemawiające na korzyść inwestycji, która przede wszystkim zabezpieczy istniejącą zaporę we Włocławku, a także realnie zmniejszy zagrożenie powodziowe dla mieszkańców regionu Dolnej Wisły., a przy okazji zapewni dostawy czystej energii. Należy przy tym podkreślić, że realizacja inwestycji zakłada niespotykaną dotąd na tak wielką skalę kompensatę środowiskową. W przyszłości pozyskiwanie pozwoleń środowiskowych na takie przedsięwzięcia stanie się łatwiejsze, gdyż Polska chce przystąpić do ONZ-owskiej Konwencji AGN, ułatwiającej rozwój żeglugi śródlądowej. Jednak nawet otrzymanie przez nas pozytywnej decyzji środowiskowej, nie oznacza, że przystąpimy do budowy. Warunkiem koniecznym jest znalezienie partnerów, m.in. instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, którzy podzielą się z nami kosztami.

Jaki w 2020 r. chcecie mieć miks paliwowy w segmencie wytwarzania?

Określi to aktualizowana obecnie strategia. Jak już jednak wspomniałem, chcemy zachować duży udział OZE, ale też pozyskać więcej mocy m.in. w kogeneracji i zdynamizować inwestycje wytwórcze. W związku z przewidywanymi wyłączeniami przestarzałych bloków energetycznych oraz rosnącym popytem na energię elektryczną w nadchodzących latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowe moce wytwórcze. Sytuacja z sierpnia 2015 roku (wprowadzenie 20. stopnia zasilania) dowiodła, że zagrożenie niedoboru mocy jest realne i że konieczne są inwestycje w nowe moce wytwórcze. Same OZE, będące na dodatek w dużej mierze uzależnione od warunków meteorologicznych, nie odpowiedzą na to zapotrzebowanie. Należy również zauważyć, że zastępowanie pracujących obecnie, wysłużonych bloków węglowych nowoczesnymi, wysoce efektywnymi wpływa na znaczne obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Jak docelowo będzie się kształtowała struktura waszych zysków na poziomie EBITDA. Dziś gros pochodzi z dystrybucji. Czy to się zmieni?

Docelowa struktura EBITDA będzie wynikać ze zaktualizowanej strategii nad, którą trwają prace. Na pewno dystrybucja pozostanie fundamentem budowanie wyniku EBITDA Grupy w perspektywie strategicznej. Jednak w zależności od wielkości inwestycji w kogenerację oraz inne moce wytwórcze udział dystrybucji w całkowitej EBITDA Grupy ENERGA może ulec obniżeniu.

Energa jest najbardziej zaawansowaną spośród spółek energetycznych we wdrażaniu inteligentnej infrastruktury sieci. Cały czas jest to jednak etap pilotażu. Kiedy chcecie tworzyć na bazie inteligentnych liczników ofertę dla klientów i wystąpić do URE o odpowiednie taryfy?

Grupa Energa rozwija najbardziej zaawansowane w Polsce projekty sieci inteligentnych i jest liderem w instalacji inteligentnych liczników poboru energii (AMI), bez których niemożliwe jest wprowadzanie nowych rozwiązań w energetyce, korzystnych zarówno dla klientów, jak i firmy. Zainstalowaliśmy już 850 tysięcy takich liczników. Dzięki temu możemy iść dalej i wdrażać pionierskie projekty, jak Smart Toruń czy Living Lab w Gdyni. Spółka Energa–Operator realizując projekt wdrożenia inteligentnego opomiarowania przeniosła już na odbiorców pewne korzyści w postaci obniżenia kosztów opłaty abonamentowej w przypadku zdalnego odczytu układu pomiarowo – rozliczeniowego. W naszej opinii wykorzystać można inne możliwości, które daje w pełni wdrożona infrastruktura inteligentnej sieci, której składnikiem jest inteligentne opomiarowanie. Oprócz możliwości technicznych, jakie daje inteligentna sieć uważamy, iż niezbędne jest dostosowanie również uregulowań prawnych, dotyczących chociażby struktury oferowanych taryf.

Czy Energa pozostanie spółką płacącą wysokie dywidendy?

W tym roku będziemy chcieli utrzymać wypłatę na poziomie deklarowanym w ramach polityki dywidendowej. Do podziału między akcjonariuszy trafiłoby 500 mln zł powiększone o poziom inflacji. Wysoka dywidenda jest istotnym atutem Energa SA i celem zarządu będzie jej utrzymanie. Chcemy, aby akcjonariusze byli zadowoleni i inwestowali w nasze walory.

CV

Dariusz Kaśków zasiada w fotelu prezesa Energi od 4 stycznia. Wcześniej był związany z gdańską grupą, gdzie pracował m.in. jako wiceprezes najważniejszej spółki Energa- Operator. Był też wiceprezesem KGHM. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od połowy ubiegłego roku Energa zapowiada modyfikacje strategii. W tym czasie zmienił się zarząd grupy. Kiedy zobaczymy rezultaty tych prac?

Dążymy do tego, by nowa strategia została przyjęta przez radę nadzorczą spółki na przełomie marca i kwietnia. To nie będzie rewolucja w stosunku do obecnego planu rozwoju. Chcemy, aby dominującym obszarem działalności grupy pozostała dystrybucja energii elektrycznej. Segment ten generuje zdecydowaną większość zysków grupy i jego prymat zostanie zachowany. Przewidujemy również utrzymanie drugiego elementu, który wyróżnia Energę na tle pozostałych grup energetycznych, czyli wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie wytwórczym spółki. Można spodziewać się stopniowej ewolucji w kierunku zwiększania potencjału wytwarzania w grupie, zdynamizowania inwestycji w tym obszarze, głównie poprzez zwiększenie naszego udziału w wysokosprawnej kogeneracji. Liczymy, że będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na konkurencyjność oferty grupy Energa, jak również na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie