W umowie Skarb Państwa wyraził wolę objęcie nie więcej niż 373 952 165 akcji serii E za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3 197 291 010,75 zł.

Zgodnie z treścią umowy, PGE zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy nowe środki w całości na realizację przez spółkę oraz podmioty zależne spółki projektów inwestycyjnych w trzech obszarach: intensyfikacji rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE); rozwoju dystrybucji w ramach programu oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, zaplanowano na 6 kwietnia. – Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji, zaznaczono – czytamy w raporcie. Emisja może przynieść wpływy o szacowanej wielkości ok. 3,2 mld zł.

Jeszcze do niedawna, wydawało się, że to Skarb Państwa objąć może wszystkie udziały nowych emisji akcji. Jeszcze od czasu ogłoszenia zamiarów, a więc od początku tego roku, wartość akcji PGE wzrosła do ponad 9 zł. Średnia cena nabywanych akcji wyniesie zatem 8,55 zł. Może więc okazać, że na akcje skusi się nie tylko Skarb Państwa, ale także inwestorzy prywatni.