Proponowany dzień dywidendy to 23 września, natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 października 2016 r.

Spółka informowała wcześniej, że zgodnie z polityką dywidendy, zaktualizowaną w sierpniu 2015 roku, zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. To oznaczało, że dywidenda miała być w przedziale 0,92-1,15 zł na akcję.

Strata netto grupy PGE, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w 2015 roku 3,03 mld zł wobec 3,64 mld zł zysku rok wcześniej. Skorygowany o odpisy aktualizujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł z kolei 4,29 mld zł wobec 3,76 mld zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka wypłaciła 1,46 mld zł dywidendy, czyli 0,78 zł na akcję.