Deklarowane cele Strategii to działania nakierowane na stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego oraz gwarantujące wysoką jakość życia przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych zasobów.

"Strategia ma zapewnić Polsce konkurencyjną, efektywną energetycznie gospodarkę przy zachowaniu dbałości o środowisko" – podkreślił - cytowany w komunikacie resortu - wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Działania realizowane w ramach BEiŚ związane będą m.in. z gospodarowaniem zasobami wodnymi dla ochrony przed powodzią, suszą, deficytem wody, odpowiednim gospodarowaniem zasobami kopalin, zapewnieniem importowanych dostaw energii elektrycznej, modernizacją sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowaniami do wprowadzenia energetyki jądrowej, poprawą efektywności energetycznej.

Strategia obejmuje następujące obszary: bezpieczeństwo energetyczne, ochronę środowiska, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, tworzenie i doskonalenie profesjonalnych kadr sektora energetyki, ochronę środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz promowanie odnawialnych źródeł energii i ich dywersyfikacji.

Dokument wspólnie przygotowali ministrowie gospodarki i środowiska. Jest on jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju realizujących Długookresową Strategię Rozwoju Kraju i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju.