Chodziło zmniejszenie stanu posiadanego udziału w spółce 31 sierpnia 2010 r. Doszło wtedy do połączenia PGE Górnictwo i Energetyka z siedzibą w Łodzi i PGE Energia z siedzibą w Lublinie ze spółką PGE oraz emisji (na potrzeby połączenia) przez spółkę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych. Wskutek tego udział Skarbu Państwa w PGE zmniejszył się z 85 proc. do 79,29 proc. ogólnej liczby głosów. Skarb Państwa zawiadomił o zmniejszeniu udziału z poziomu dopiero 23 września 2010 r., a więc z 19-dniowym opóźnieniem.

Resort był do tego zobowiązany w terminie czterech dni roboczych od dnia kiedy dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Okoliczności ustalone w sprawie pozwoliły KNF przyjąć, że akcjonariusz przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w dniu publikacji przez spółkę raportu bieżącego nr 55/2010, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r., bowiem wskazanym raportem spółka poinformowała rynek o rejestracji przez Sąd Rejonowy, Krajowy Rejestr Sądowy, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w ramach którego spółka wyemitowała przyznane Skarbowi Państwa akcje.

Komisja oceniała, iż wskazanie uczestnikom rynku kapitałowego motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.