Rosja szykuje się na naftowy szok

Kreml nie wy­klu­cza, że ce­na ro­py spad­nie na­wet po­ni­żej 30 dol. za ba­rył­kę.

Publikacja: 15.12.2015 20:00

Rosja szykuje się na naftowy szok

Foto: Bloomberg

– Wszyst­ko wska­zu­je obec­nie na ni­ższe ce­ny ro­py w przy­szłym ro­ku. Mo­żli­we, że doj­dą do 30 dol. za ba­rył­kę lub na­wet ni­żej. Gdy­by ktoś po­wie­dział nam rok te­mu, że ro­pa bę­dzie kosz­to­wa­ła mniej niż 40 dol. za ba­rył­kę, to wszy­scy by się z nie­go śmia­li. Trze­ba się przy­go­to­wać na trud­ne cza­sy – mó­wi wprost An­ton Si­łu­anow, ro­syj­ski mi­ni­ster fi­nan­sów. We wto­rek ba­rył­ka ro­py ga­tun­ku WTI kosz­to­wa­ła 36,9 dol.

Ro­sja już za­czy­na się przy­go­to­wy­wać na to, że 2016 r. naj­praw­do­po­dob­niej nie przy­nie­sie od­bi­cia na ryn­ku naf­to­wym. El­wi­ra Na­biu­li­na, pre­zes Ban­ku Ro­sji, przy­zna­ła nie­daw­no, że ro­syj­ski bu­dżet bę­dzie mu­siał zo­stać do­sto­so­wa­ny do ce­ny ro­py wy­no­szą­cej 35 dol. za ba­rył­kę.

Obec­na wer­sja bu­dże­tu na 2016 r. prze­wi­du­je śred­nią ce­nę ro­py wy­no­szą­cą aż 50 dol. za ba­rył­kę. Ro­syj­skie Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów sza­cu­je, że przy ce­nie ro­py wy­no­szą­cej śred­nio 40 dol. za ba­rył­kę wpły­wy do bu­dże­tu bę­dą ni­ższe o 2 proc. PKB niż przy ce­nie wy­no­szą­cej 50 dol. za ba­rył­kę.

Po­nie­waż Ro­sja ma w wy­ni­ku sank­cji ogra­ni­czo­ny do­stęp do mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­ków dłu­gu, rząd bę­dzie mu­siał się zde­cy­do­wać al­bo na za­sy­py­wa­nie dziu­ry bu­dże­to­wej re­zer­wa­mi wa­lu­to­wy­mi, al­bo na po­wa­żniej­sze cię­cia wy­dat­ków – i to w cza­sie, gdy kraj jest uwi­kła­ny w kosz­tow­ne woj­ny na Ukra­inie i w Sy­rii oraz re­ali­zu­je am­bit­ne pro­gra­my zbro­je­nio­we.

Pod pre­sją zna­lazł się ru­bel. Przez ostat­ni mie­siąc stra­cił wo­bec do­la­ra po­nad 5 proc. W po­nie­dzia­łek za 1 dol. pła­co­no na­wet 71,1 ru­bla. We wto­rek ro­syj­ska wa­lu­ta od­zy­ski­wa­ła jed­nak stra­ty w sto­sun­ku do ame­ry­kań­skiej na fa­li ogól­nej po­pra­wy na­stro­jów wo­bec ryn­ków wscho­dzą­cych przed śro­do­wym po­sie­dze­niem Fe­du.

Ru­blo­wi nie­wie­le jed­nak bra­ku­je do po­bi­cia ze­szło­rocz­ne­go re­kor­du sła­bo­ści, a od po­cząt­ku ro­ku do­lar umoc­nił się wo­bec nie­go o 17,5 proc. Przez ostat­nie trzy la­ta aż o 126 proc.

Pre­sję zwią­za­ną ze spad­kiem cen ro­py od­czu­wa­ją rów­nież in­ni jej li­czą­cy się pro­du­cen­ci. Em­ma­nu­el Ka­chi­kwu, ni­ge­ryj­ski mi­ni­ster ds. naf­to­wych, twier­dzi, że kra­je OPEC li­czą na to, że do lu­te­go doj­dzie na ryn­ku do od­bi­cia i zna­czą­ce­go spad­ku pro­duk­cji w kra­jach ta­kich jak USA?i Ro­sja. W prze­ciw­nym wy­pad­ku trze­ba bę­dzie zwo­łać nad­zwy­czaj­ne spo­tka­nie mi­ni­strów OPEC i za­cząć roz­ma­wiać o ogra­ni­cza­niu pro­duk­cji we­wnątrz or­ga­ni­za­cji.

Rząd In­do­ne­zji zaś su­ge­ro­wał, że więk­szość państw OPEC?mo­że zmu­sić Ara­bię Sau­dyj­ską do prze­rwa­nia woj­ny ce­no­wej pro­wa­dzo­nej z USA.

– Wszyst­ko wska­zu­je obec­nie na ni­ższe ce­ny ro­py w przy­szłym ro­ku. Mo­żli­we, że doj­dą do 30 dol. za ba­rył­kę lub na­wet ni­żej. Gdy­by ktoś po­wie­dział nam rok te­mu, że ro­pa bę­dzie kosz­to­wa­ła mniej niż 40 dol. za ba­rył­kę, to wszy­scy by się z nie­go śmia­li. Trze­ba się przy­go­to­wać na trud­ne cza­sy – mó­wi wprost An­ton Si­łu­anow, ro­syj­ski mi­ni­ster fi­nan­sów. We wto­rek ba­rył­ka ro­py ga­tun­ku WTI kosz­to­wa­ła 36,9 dol.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy