Znaczący udział w tym sukcesie miał obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym, który wyniósł 11,973 TWh, co stanowi wzrost o 28,63 proc. Obrót na najważniejszym dla tej platformy Rynku Dnia Następnego wzrósł w ciągu miesiąca o 7,54 proc. (i aż o 313, proc. w ujęciu rok do roku, osiągając najwyższy wolumen w ponad 10-letniej historii TGE).

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w kwietniu 2011 roku rekordowe 1,77 TWh. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 59,2 tys. MWh przy minimum 39,82 tys. MWh i maksimum 86 tys. MWh.

Udział Rynku Dnia Następnego w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 14,44 proc. wobec 11,91 proc. w marcu 2011.

Jak uważają przedstawiciele TGE, regularnie wzrastające obroty mają bardzo duże znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu, Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem tych zmian.