Transformacja energetyczna jest nieodłącznym elementem przyszłości. Jasne cele w tym zakresie stawia m.in. polityka zielonego ładu Unii Europejskiej. Grupa LOTOS swoją przyszłość planuje oprzeć między innymi na wodorze.

Globalne trendy sprawiają, że wiele przedsiębiorstw z branży oil & gas nie tylko stosuje nowoczesne rozwiązania w przemyśle, ale też wdraża innowacyjne projekty w dziedzinie paliw alternatywnych. Eksperci w dziedzinie przemysłu naftowego zwracają uwagę na to, że w zmieniającej się sytuacji rynkowej rafinerie nie mogą swojej przyszłości budować jedynie na przetwórstwie paliw kopalnych. To dlatego Grupa LOTOS już od wielu lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowania paliw nowej generacji.

Transformacja energetyczna

− Przemysł rafineryjny w Europie, ale i na całym świecie, musi stale dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Chociaż zapotrzebowanie na paliwa tradycyjne nadal będzie się utrzymywać, to popyt na paliwa alternatywne będzie rósł coraz szybciej. Jesteśmy świadomi nadchodzących zmian w zakresie transformacji energetycznej i już teraz inwestujemy w rozwój technologii związanych z produkcją paliw alternatywnych – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Rozwojowi alternatywnych źródeł energii sprzyjają regulacje klimatyczne, które szczególnie w Europie wpływają na działanie zakładów rafineryjnych. Nowoczesne koncerny muszą szukać nowych możliwości wykorzystania swoich mocy przerobowych i technologii oraz budować zdywersyfikowane obszary działalności. Dziś już praktycznie nikt nie ogranicza się jedynie do produkcji paliw tradycyjnych. Rynek zdominowały koncerny, które powstały dzięki fuzjom energetyczno-paliwowym.

Grupa LOTOS zamierza budować przyszłość gdańskiej rafinerii w oparciu o alternatywne źródła energii. To pojęcie bardzo ogólne i szerokie, a definiowane jest obecnie przez przyjazność środowisku. Do paliw alternatywnych zaliczamy energię elektryczną oraz paliwa gazowe, takie jak: CNG, LNG, ale i wodór, na który w dużej mierze stawia Grupa LOTOS.

– W dobie transformacji energetycznej musimy zintensyfikować nasze działania na rzecz rozwoju technologii wodorowych. Aktywnie szukamy więc nowych szans biznesowych w tym obszarze oraz poszerzamy grono naszych partnerów. Tylko dzięki współpracy wszystkich uczestników tego łańcucha wartości możemy realnie wpłynąć na tempo wodoryzacji transportu w Polsce – dodaje Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Wodór, czyli paliwo przyszłości

Wodór, będąc najpowszechniejszym pierwiastkiem, jest jednocześnie jedną z kluczowych substancji wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Gdańska rafineria obecnie produkuje go około 16,5 t/h. Finalizowana właśnie budowa instalacji Węzła Odzysku Wodoru zwiększy tę zdolność produkcyjną o dodatkową 1 t/h.

Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999 proc.). To dlatego Grupa LOTOS realizuje również projekt Pure H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwa punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). LOTOS zamierza wytwarzać aż ok. 160 kg czystego wodoru na godzinę – co jest ewenementem w skali Polski. Wartość inwestycji to niemal 10 mln euro, ale 20 proc. budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Gdański koncern uczestniczy w pakiecie na rzecz czystego transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad narodową strategią wodorową. Nieustannie wprowadza także nowe projekty rozwojowo-badawcze w tej dziedzinie. Warto wspomnieć choćby o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Uczestnicy tego przedsięwzięcia opracowują efektywną kosztowo, ale przede wszystkim przyjazną dla środowiska, metodę wytwarzania wodoru. Ważnym elementem są tu elektrolizery i sprawdzenie, jak współpracują one ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Zielony wodór można uzyskać poprzez rozkład wody na wodór i tlen.

LOTOS współpracuje też z polskimi instytucjami naukowymi nad projektami, które mają podnieść efektywność wytwarzania czystego wodoru. Równolegle spółka składa wnioski o ich dofinansowanie w ramach konkursów, zarówno krajowych, jak i unijnych. Mowa m.in. o NCBiR oraz Krajowym Planie Odbudowy.

Wodoryzacja transportu miejskiego

Grupa LOTOS swoich planów związanych z paliwem wodorowym nie ogranicza tylko do jego produkcji i dystrybucji. Koncern szuka również możliwości jego zastosowania − w pierwszej kolejności w transporcie miejskim. Spółka podpisała niedawno list intencyjny z Rzeszowem, z którym będzie współpracować w zakresie dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi. Obok Rzeszowa na liście wodorowej współpracy LOTOSU z miastami w tworzeniu alternatywnie napędzanej komunikacji miejskiej znalazły się już Gdynia, Tczew oraz Wejherowo.

Autobusy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi mają wiele zalet: nie emitują żadnych zanieczyszczeń i zapewniają duży komfort jazdy dzięki cichej pracy elektrycznego silnika. Gdański koncern zaangażował się również w prace nad stworzeniem Pomorskiej Doliny Wodorowej, której celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji autobusowej, transportu kolejowego oraz transportu morskiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połączenie Trójmiasto–Hel). Dzięki wsparciu LOTOSU konsorcjum samorządów z Pomorza otrzymało stuprocentowe wsparcie unijne dla kompleksowego doradztwa przy wdrażaniu pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej.

Pomorska Dolina Wodorowa jest jedną z inicjatyw Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału wodoru jako paliwa w transportowym mikście energetycznym województwa pomorskiego. Grupa LOTOS, będąca partnerem pomorskich miast, brała aktywny udział w opracowywaniu wniosku konkursowego, ze względu na to, że powstająca na terenie rafinerii instalacja oczyszczania wodoru była jednym z kluczowych elementów przedstawionej we wniosku koncepcji. Ponadto przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą w roboczych spotkaniach z lokalnymi przewoźnikami i wspierają ich w realizacji tego projektu, a także w przygotowaniu do „uwodornienia” transportu publicznego.

Spółka finalizuje również list intencyjny z Autosanem, polskim producentem autobusów, który pracuje nad stworzeniem pierwszego w swojej ofercie pojazdu zasilanego tzw. paliwem przyszłości. Firma zamierza testować do napędu tych autobusów wodór wytworzony przez Grupę LOTOS. Również w tym przypadku współpraca zakłada wymianę doświadczeń oraz wyników badań nad najnowszymi technologiami wodorowymi, co z kolei pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawi szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wcześniej spółka podpisała też list intencyjny z firmą Toyota Motor Poland.

„Niebieski szlak” elektromobliności

Na paliwa alternatywne trzeba patrzeć jako na miks tego, co w przyszłości będzie stanowiło podstawę napędu różnych środków transportu. To także dostępne dzisiaj rozwiązania, które gdański koncern chętnie rozwija. Mowa o elektromobilności, którą już od kilku lat wspiera Grupa LOTOS. W wybranych punktach w Polsce powstała pierwsza w kraju pilotażowa sieć ładowania pojazdów elektrycznych poza miastami − projekt „Niebieski szlak”.

Pierwszych 12 punktów na trasie Gdańsk–Warszawa, wzdłuż autostrad A1 i A2, umożliwia naładowanie aut elektrycznych w 30 minut do 80 proc. W ramach inicjatywy uwzględniono założenie, aby najdłuższy odcinek między jedną stacją a drugą wynosił 150 km. Takie rozwiązanie pozwala autom nawet ze słabą baterią bezpiecznie przemieszczać się na tym odcinku. Koncern włączył się także w pierwszą kampanię społeczną promującą elektromobilność w Polsce. Celem akcji elektromobilni.pl jest budowa wiedzy i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków transportu.

Skroplony i sprężony gaz ziemny

Kolejnym obszarem rozwoju Grupy LOTOS jest paliwo LNG, czyli skroplony gaz ziemny. Pod koniec marca 2020 r. spółka podpisała umowę z firmą Remontowa LNG Systems na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG. Powstanie ona na stacji paliw LOTOS w Gdańsku przy trójmiejskiej obwodnicy. Podstawową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania pojazdów LNG oraz CNG (tj. sprężonego gazu ziemnego). Zastosowana w niej skraplarka kriogeniczna pozwoli na skroplenie odparowanego gazu i ponowne wtłoczenie go do zbiornika, co z kolei przełoży się na zerową emisję metanu do atmosfery podczas pracy stacji. Co więcej, automatyczne sterowanie i monitoring umożliwi obsługę stacji dokującej przez jedną osobę oraz zdalne jej serwisowanie.

Grupa LOTOS zakończyła także studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym i tym samym wzmocni pozycję koncernu jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Lokalizacja terminala ma tutaj duże znaczenie – dzięki bliskości portów w Gdańsku i Gdyni będzie możliwa szeroka dystrybucja gazu. Obiekt ma być w stanie magazynować nawet do 3000 m sześc. LNG. Poza zbiornikiem magazynowym przedsięwzięcie obejmuje także stworzenie instalacji rozładunkowo-załadunkowej dla stanowiska statkowego, pompowni załadunkowo-rozładunkowej statku oraz pompowni autocystern i kontenerów. Inwestycję wsparła Unia Europejska w ramach programu „Łącząc Europę”. Z perspektywy globalnej to ruch wpisujący się w popularyzację gazu jako paliwa w transporcie okrętowym oraz uwypuklenie strategicznej pozycji Gdańska w obszarze Transeuropejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Bałtyckie − Morze Adriatyckie. Terminal będzie stanowił bazę przeładunkową oraz logistyczną dla LNG, które zostanie dostarczone np. na stacje paliw, do bunkrowania statków lub do instalacji off-grid (poza siecią gazu ziemnego).

Działalność i rozwój Grupy LOTOS bezpośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Poza bezpieczeństwem aktualnej produkcji istotne jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą w przyszłości stanowić podstawowe paliwo dla znanego nam transportu. Grupa LOTOS należy do liderów w poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań w tej dziedzinie.

Artykuł przygotowany przez Grupę LOTOS