MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z VELUX

Grupa Velux wraz ze spółkami siostrzanymi jest największym producentem okien w Polsce. W ubiegłym roku osiągnęła ponad 2 mld zł przychodów. Co więcej, około jednej piątej całego polskiego eksportu okien to jej zasługa. Velux może się też pochwalić wyjątkową aktywnością i skutecznością działań w zakresie ochrony środowiska. Koncern w skali globalnej zobowiązał się zneutralizować całą swoją emisję CO2 od momentu powstania firmy, a więc od 1941 r. Cel ten chce zrealizować do 2041 r. Niezależnie od tego do 2030 r. planowana jest też redukcja do zera emisji CO2 na bieżącej działalności.

Odnawialne źródła

Velux już dziś może pochwalić się istotnymi osiągnięciami w tym zakresie. Przede wszystkim w latach 2007–2019 zredukował w posiadanych na całym świecie zakładach ślad węglowy o 47 proc. Celem do końca tego roku pozostaje jego ograniczenie o 50 proc. W polskich zakładach koncernu walka o klimat przynosi jeszcze lepsze rezultaty. W latach 2007–2019 ograniczono w nich emisję CO2 aż o 79 proc., i to pomimo dużego wzrostu produkcji. Pożądane efekty przyniosły m.in. inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych w Gnieźnie i Namysłowie. Kolejny proekologiczny projekt dotyczył zastosowania kotłów na biomasę, wykorzystujących produkty uboczne, takie jak wióry i zrębki drewniane, do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i procesów technologicznych. Ponadto Velux nabywał zielone certyfikaty potwierdzające, że energia została wytworzona z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr. To z kolei oznacza, że w ubiegłym roku zakłady produkcyjne koncernu w Polsce w 90 proc. korzystały z prądu pochodzącego z OZE.

Velux od wielu lat prowadzi politykę środowiskową, która jest widoczna na każdym etapie produkcji i dystrybucji okien. Składa się na nią sześć kluczowych zasad. Po pierwsze, już projektowanie produktów odbywa się tak, aby ich wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia (od wytworzenia, poprzez użytkowanie, do recyklingu) był jak najmniejszy. Po drugie, koncern stara się jak najbardziej efektywnie użytkować surowce, energię i wodę. Poza tym cały czas prowadzone są prace nad minimalizowaniem wpływu grupy na środowisko. Velux mocno stawia też na utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy. Firma współpracuje z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska. Wreszcie nieustannie poszukuje rozwiązań, które pozwolą uczynić jej produkty przyjaznymi dla całego otoczenia.

Oszczędne oświetlenie

Jednym z wymiernych rezultatów działań będących następstwem prowadzonej polityki środowiskowej było pozyskanie pierwszych w branży stolarki otworowej w Polsce certyfikatów ISO 50001 przez zakłady produkcyjne w Gnieźnie i Namysłowie. W praktyce wiąże się to ze stałym i systematycznym dążeniem do poprawy ich wydajności energetycznej. Kolejny przykład to całkowite wycofanie w ubiegłym roku z użycia wózków widłowych na olej napędowy w fabryce w Gnieźnie. Zastąpiono je wózkami elektrycznymi. Dzięki temu zużycie oleju napędowego spadło o 11 tys. litrów, czyli o 30 proc.

W zakładach w Gnieźnie i Namysłowie zainwestowano ok. 14 mln zł w innowacyjny system oświetlenia. Jego zaletą jest m.in. możliwość dostosowania oświetlenia LED do natężania światła dziennego, które dociera do hal fabrycznych. Nowy system przyniósł również obniżkę opłat za prąd i wzrost zadowolenia pracowników. Velux szacuje, że po modernizacji rachunki za energię elektryczną zużywaną w celu oświetlenia hal spadły o 40–50 proc. Z kolei okres zwrotu z tej inwestycji to tylko cztery–pięć lat.

Velux dba, aby odpady ciekłe były gromadzone i oddawane do utylizacji indywidualnym, uprawnionym odbiorcom. Tym samym nie obciąża nimi lokalnych instalacji kanalizacyjnych. Firma przekonuje, że w porównaniu z innymi zakładami z branży ponosi również stosunkowo małe opłaty środowiskowe. Ich roczna wartość z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w zakładach produkcyjnych w Gnieźnie wynosi ok. 29 tys. zł w skali roku.

Dwa lata temu Velux wprowadził dla swoich dostawców nowy standard VRSMS, czyli zarządzania niebezpiecznymi substancjami. Określa on materiały i substancje, na których stosowanie koncern nie zezwala swoim dostawcom. Norma ta ma zastosowanie do wszystkich bezpośrednich dostawców do zakładów produkcyjnych koncernu w Europie.

Certyfikowane drewno

Dla Velux podstawowym surowcem stosowanym do produkcji okien dachowych jest drewno. Z tego też powodu dużą wagę przykłada się do tego, aby jego pozyskiwanie nie miało negatywnych konsekwencji dla środowiska. Realizację tego celu umożliwia m.in. zakup certyfikowanego drewna. W ubiegłym roku 100 proc. tego surowca używanego do produkcji okien koncernu w Polsce pochodziło z tzw. certyfikowanych i zrównoważonych lasów. Konkretnie rzecz ujmując, oznacza to, że w miejsce drzew, z których pozyskano drewno do celów produkcyjnych, zostały posadzone nowe. Co więcej, procesowi temu towarzyszy dbałość o zachowanie różnorodności biologicznej i prawa lokalnych społeczności. Zakup certyfikowanego drewna oznacza również, że pochodzi ono z legalnych źródeł.

Velux zapewnia, że konsekwentnie dąży do maksymalnej redukcji odpadów. Chodzi o to, by one w ogóle nie powstawały dzięki ograniczeniu zużycia materiałów, a to co zostanie z produkcji ma być wykorzystywane ponownie. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak drewno, szkło, aluminium, poliuretan, PVC i kompozyty z recyklingu. Aby ograniczyć odpady, koncern oferuje okna dachowe o okresie użytkowania wynoszącym nawet 40 lat. W jego produktach można łatwo wymienić takie części, jak elementy plastikowe, klamki, szyby, elektronikę i osłony przeciwsłoneczne. Z kolei części zamienne dostępne są nawet przez 20–30 lat.

W ubiegłym roku Velux przetworzył aż 97 proc. odpadów z produkcji, co mocno zbliżyło firmę do osiągnięcia celu zerowej ilości odpadów. Z tego 74 proc. poddano recyklingowi, a pozostałe 23 proc. wykorzystano na cele grzewcze. Velux zabiega, aby recyklingiem objęte zostały zarówno odpady z drewna, jak i ze szkła i stali. Pierwsze z nich podczas produkcji dzieli na wióry (które trafiają do silosów, a następnie do kotłów na biomasę) oraz klocki (które trafiają do kontenerów). Koncern odsprzedaje je firmom, które zajmują się przetwarzaniem odpadów.

Kotły na biomasę są również stosowane w fabrykach Veluxu. Uzyskiwana w ten sposób energia wykorzystywana jest w procesach produkcji i do ogrzewania hal i magazynów. Rocznie w fabryce w Namysłowie zagospodarowywanych jest ok. 3,6 tys. ton wiórów i zrębów drewnianych. Kocioł na biomasę produkuje tam rocznie ponad 9,6 tys. MWh (megawatogodziny) energii cieplnej, czyli tyle, ile potrzebowałoby ok. 5 tys. czteroosobowych gospodarstw domowych. Dzięki temu może obniżyć zużycie gazu ziemnego nawet o 80 proc. i tym samym obniżyć emisję CO2 do atmosfery.

—Tomasz Furman

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Jacek Siwiński, prezes Velux Polska

Coraz więcej firm wdraża różne programy zmierzające do osiągnięcia zeroemisyjności czy neutralności węglowej. Firma Velux postanowiła pójść o krok dalej. Opracowaliśmy koncepcję dożywotniej neutralności węglowej, która zakłada, że do 2030 r. staniemy się firmą zeroemisyjną, zredukujemy o 50 proc. ślad węglowy dla naszych produktów oraz naszego łańcucha dostaw. Ponadto zobowiązaliśmy się do zneutralizowania naszego historycznego śladu węglowego, co jest bardzo nowatorskim podejściem. Jak wynika z obliczeń Carbon Trust oraz ekspertów WWF, powinniśmy zneutralizować ok. 5,6 mln ton emisji CO2. Chcemy ten stan dożywotniej neutralności węglowej osiągnąć do roku 2041, a więc na stulecie naszej działalności.

Realizacja tego wyzwania nie jest sprawą prostą. Przed nami całe spektrum działań. Po pierwsze, musimy jako firma zadbać o zminimalizowanie naszej bieżącej emisji CO2. Ten cel planujemy osiągnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Część działań została już podjęta, jak choćby instalacja kotłów na biomasę czy wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne w naszych zakładach produkcyjnych w Namysłowie i Gnieźnie. Przed nami wiele nowych inwestycji, np. w wykorzystanie w 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z fotowoltaiki. Ważnym obszarem działań proekologicznych będą jednomateriałowe opakowania w 100 proc. podlegające pełnemu recyklingowi. O połowę ograniczymy ślad węglowy naszych produktów, co wiąże się z działaniami na etapie projektowania poprzez produkcję do składowania i użytkowania. Oczywiste jest, że kluczową rolę w naszej transformacji będą mieli do odegrania nasi dostawcy, gdyż 94 proc. emisji CO2 powstaje w poszerzonym łańcuchu dostaw, a tutaj stawiamy sobie ambitny cel 50 proc. redukcji.

Po drugie chcemy zneutralizować nasz historyczny ślad węglowy. W tym celu podjęliśmy 20-letnią globalną współpracę z WWF, aby realizować dedykowane projekty związane z zalesianiem i rekultywacją terenów zdegradowanych. Skupimy się na lasach tropikalnych m.in. w Mjanmie, Ugandzie, Madagaskarze, Ekwadorze i Wietnamie. W wyniku naszych działań zasadzimy lub ochronimy ok. 200 tys. ha lasów. Nasze cele zostały określone i opomiarowane, postępy będą skrupulatnie monitorowane i weryfikowane. Chcemy, aby to, co robimy, było mierzalne i wiarygodne. Z pomocą przychodzą nam opracowane przez renomowane międzynarodowe instytucje standardy, np. Carbon Trust, według których taka weryfikacja się odbywa. Przystąpiliśmy również do Science Based Targets – grupy wizjonerskich liderów, którzy podejmują ambitne działania w walce ze zmianami klimatycznymi i którym przyświeca jeden cel – ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 st. C.

Dożywotnia neutralność węglowa to element naszej nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030, u której podstaw leży odpowiedzialne prowadzenie biznesu, gdzie dobro pracowników jest sprawą kluczową. Dlatego stawiamy sobie również cele dotyczące różnorodności i inkluzyjności w środowisku pracy, jak również zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników. To ambitna strategia, która odzwierciedla nasze myślenie o prowadzeniu biznesu oraz misji sformułowanej jeszcze w 1965 r. Według niej mamy być firmą, która lepiej niż inne traktuje pracowników, klientów czy zasoby naturalne. Chcemy w naszych działaniach być inspiracją dla innych, jak w przypadku myślenia o ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez neutralizację historycznego śladu węglowego.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z VELUX