Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW

„Energia dla wsi” to kolejny już instrument wsparcia finansowego dla rolników. Jaki jest cel tego najnowszego programu?

Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Chodzi o to, aby najlepiej jak to możliwe spożytkować pokaźny potencjał energetyczny w zakresie OZE, który występuje w Polsce na terenach mniej zurbanizowanych. Ma to szczególne znaczenie w obecnym czasie, kiedy z powodu wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie, zmagamy się z globalnym kryzysem energetycznym, wzrostem cen nośników energii, zakłóceniami w dostawach surowców do produkcji energii. Ta trudna sytuacja pokazała, jak niezwykle ważną sprawą dla naszego kraju jest niezależność energetyczna i bezpieczeństwo w tej sferze.

Właśnie z myślą o tych strategicznych kwestiach program „Energia dla wsi” został przygotowany przez dwa resorty: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wespół z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pełniącym rolę operatora programu.

Do kogo program jest skierowany?

Mówiąc w największym skrócie, program „Energia dla wsi” jest adresowany do szerokiej rzeszy rolników oraz spółdzielni energetycznych. A bardziej szczegółowo – należy podkreślić, że o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy działający w różnych formach prawnych, a więc będący osobami fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi, które w ramach działalności rolniczej (przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) prowadzą gospodarstwo rolne położone w ramach zabudowy zagrodowej albo dział specjalny produkcji rolnej. Z dofinansowania mogą również skorzystać już istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie, będący przedsiębiorcami, jak i nowo powstające spółdzielnie energetyczne. Grono potencjalnych beneficjentów jest zatem wystarczająco szerokie.

Na jakie przedsięwzięcia będą oni mogli otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Wsparcie finansowe dotyczy inwestycji w różne formy OZE, czyli w budowę biogazowni, elektrowni wodnych, instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Biomasa, woda, słońce i wiatr to odnawialne źródła szeroko dostępne na polskiej wsi.

Nowy program ułatwi przeprowadzenie transformacji energetycznej na obszarach wiejskich w sposób ewolucyjny i zrównoważony, bez gwałtownych zmian i bez zakłócania produkcji rolnej oraz wytwarzania żywności. Naszą intencją jest, aby inwestycje w OZE podejmowane w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich miały charakter lokalny, opierały się na lokalnie dostępnych zasobach i odpowiadały potrzebom lokalnych społeczności. Narodowy Fundusz konsekwentnie wspiera rozwój zrównoważonego rolnictwa, a tym samym zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. Kluczową kwestią jest zapewnienie stabilnych dostaw energii na obszarach wiejskich, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań rolników, producentów rolnych i mieszkańców wsi.

Ile pieniędzy na inwestycje w OZE mogą pozyskać beneficjenci programu?

Generalnie będzie można otrzymać do 20 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz do 25 mln zł pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Jeśli chodzi o szczegóły, to trzeba zaznaczyć, że bezzwrotne środki w maksymalnej kwocie 20 mln zł dotyczą inwestycji w biogazownie lub elektrownie wodne. Dofinansowanie może sięgnąć nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Podstawowy pułap wsparcia 45 proc. może zostać bowiem podwyższony o dodatkowe 20 pkt proc. dla mikro- i małego przedsiębiorcy oraz o 10 pkt proc. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest średni przedsiębiorca. Na budowę biogazowni i elektrowni wodnych możliwe będzie również uzyskanie pożyczki. Natomiast w przypadku starających się o dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych przewidziano pożyczki do 25 mln zł.

Warto dodać, że program zawiera nowy, innowacyjny komponent, który pozwala wnioskodawcy ubiegać się o dodatkowe dotacje na magazyny energii. Jest to szczególnie ważne na terenach wiejskich, gdzie przerwy w dostawach energii występują częściej. Program „Energia dla wsi” umożliwi zwrot do 20 proc. kosztów kwalifikowanych magazynu energii, przy czym koszty magazynu nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych źródła OZE. Aby otrzymać dofinansowanie na magazyn energii, trzeba go zintegrować z dofinansowywanym źródłem OZE.

Skąd pochodzą środki na realizację programu? O jakich kwotach mówimy?

Budżet programu „Energia dla wsi” jest naprawdę pokaźny – wynosi 1 mld zł. A w trwającym pierwszym naborze do dyspozycji mamy 100 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego (FM), który ma służyć modernizacji sektora energii w państwach Unii Europejskiej o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Zgodnie z założeniami środki z FM mają być wykorzystane w bardzo dużej części właśnie na finansowanie inwestycji w OZE i transformację energetyczną.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy składaniu wniosku o dofinansowanie?

Istotnym czynnikiem jest czas, a więc warto pamiętać, że obecny nabór rozpoczął się 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 r. Wnioski o dotacje i pożyczki w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale – co ważne – wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Dostęp do niego uzyskuje się na stronie GWD pod linkiem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Proszę również o zapoznanie się z regulaminem naboru. Więcej informacji na temat programu „Energia dla wsi” i prowadzonego naboru można uzyskać na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi.

Artur Michalski – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym nadzoruje pracę Departamentu Transformacji Energetyki, w tym wdrażanie środków unijnych w energetyce. Wiceprezesem NFOŚiGW był także w latach 2006–2008, wcześniej w radzie nadzorczej Funduszu. Był też doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra. W latach 2000–2001 pracował w KPRM jako doradca sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe, m.in. MBA.

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW