Materiał powstał we współpracy z PGE

Zmiana europejskich trendów energetycznych prowadzi do przyspieszonego odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE). Zielona energia przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. Zastosowanie alternatywnych źródeł energii, także przez prosumentów, przynosi wiele korzyści ekonomicznych, zwłaszcza w obliczu drastycznych wzrostów cen na światowych rynkach energetycznych.

Skala zainteresowania instalacjami OZE w Polsce w ostatnich latach jest ogromna. Wiąże się to z wyzwaniem przyłączenia wszystkich chętnych do sieci dystrybucyjnej.

Rekordowe przyłączenia OZE

Na to wyzwanie odpowiada spółka PGE Dystrybucja. Miniony rok całkowicie zdeklasował pod tym względem lata poprzednie, mimo że już w 2020 roku w PGE Dystrybucja podłączono aż dziesięć razy więcej instalacji w stosunku do roku 2018.

Wydane przez spółkę warunki przyłączenia instalacji w 2021 roku otrzymało ponad 157 tys. odbiorców. Zgłoszone moce sięgnęły 1 GW i podwoiły liczbę dotychczasowych prosumentów w sieci spółki.

W 2022 roku, tylko do końca października, przyłączono do sieci ponad 130 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1 GW. Rekordowy był marzec, kiedy do spółki wpłynęło prawie 50 tys. zgłoszeń mikroinstalacji.

Inwestycje w infrastrukturę

Kolejnym zakresem działania PGE Dystrybucja są inwestycje w utrzymanie i rozbudowę sieci. Projekty w tym zakresie prowadzone są w sposób zaplanowany i uzasadniony biznesowo, zgodny ze strategią Grupy Kapitałowej PGE.

Odbiorcy oczekują, że energia będzie dostarczana, w miarę możliwości, w sposób niezakłócony i ciągły. By sprostać tym oczekiwaniom spółka tylko w trzech kwartałach tego roku poniosła nakłady inwestycyjne w infrastrukturę energetyczną na poziomie 1,2 mld zł. Taki budżet pozwolił na budowę i modernizację ponad 500 stacji transformatorowych SN/nN, 10 stacji WN/SN, ponad 126 km linii energetycznych wysokiego napięcia 110 kV oraz ponad 1100 km linii średniego i niskiego napięcia.

W PGE Dystrybucja prowadzone są także prace nad projektami o charakterze strategicznym. Jednym z nich jest Program Kablowania (PK 30 proc.), którego realizację spółka rozpoczęła 2019 roku. Ma on na celu zmianę struktury sieci średniego napięcia (SN), polegającą na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30 proc. w odniesieniu do łącznej długości sieci SN. Program gwarantuje poprawę parametrów jakościowych dostaw energii i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Urzędu Regulacji Energetyki.

Kluczowe inwestycje

Do kluczowych inwestycji realizowanych w PGE Dystrybucja w tym roku należą m.in. linie wysokiego napięcia 110 kV na Podkarpaciu i w województwie łódzkim. Oba projekty znacznie zwiększą bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwolą przyłączać nowe moce wytwórcze z OZE.

Wśród działań, które mają pomóc w zdynamizowaniu rozwoju obszaru Polski Wschodniej, a w konsekwencji zwiększyć spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną całego kraju, ważne miejsce zajmuje infrastruktura elektroenergetyczna. Inwestycja na Podkarpaciu obejmuje budowę linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz, która umożliwia połączenie dwóch stacji 110 kV: Nowy Żmigród oraz Iwonicz, zapewniając tym samym ich dwustronne zasilanie wysokim napięciem. Całkowita długość linii przekracza 25 km.

Koszt inwestycji to 41 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych wykorzystanych na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła 23,5 mln zł. Linia umożliwi dalszą rozbudowę systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja.

Na ziemi łódzkiej, z tego samego programu, zrealizowano modernizację ciągu linii 110 kV relacji Sieradz–Błaszki, gdzie nowoczesna technologia zastąpiła 60-letnie linie energetyczne. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi, łatwiejszymi w eksploatacji i odpornymi na czynniki atmosferyczne.

Odcinek liczący ponad 21 km łączy Oddział Łódź PGE Dystrybucja z Oddziałem Kalisz spółki Energa. Przesyła również 36 MW „zielonej energii" z farmy wiatrowej we Wróblewie. Na odcinku dwutorowym Sieradz-Jawor oraz Jawor-Wróblew dostosowano linię do pracy w temperaturze do 80oC, poprzez podwyższenie słupa kratowego i regulację zwisów. Wymieniono również izolację na kompozytową oraz zainstalowano nowe tłumiki drgań, co przekłada się na jakość dostaw energii do odbiorców i ogranicza liczbę awarii.

Materiał powstał we współpracy z PGE